วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกลู)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เนื้อที่ 6ไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ระยะทาง 10กม. พระครูสังฆรักษ์ เจริญสุทธาโน
เป็นเจ้าอาวาส วัดท่าราบ


นายนรงค์ บัวชุม
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน